Skip to main content

FQXSPBR400AI : Management Controller [arg1]: เริ่มต้นการคัดลอกการกําหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3] สำเร็จแล้ว

Management Controller [arg1]: เริ่มต้นการคัดลอกการกําหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3] สำเร็จแล้ว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ซิงก์การกำหนดค่า Management Controller ตาม Federation และดำเนินการสำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0256

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ