Skip to main content

FQXSPPP4003I : เซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับทุก [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

เซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับทุก [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ผู้ใช้กำหนดค่าวนซ้ำของ Server Power Action

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0083

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ