Skip to main content

FQXSPUN0020N : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0524

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. โปรดแฟลชภาพ UEFI ให้เป็นระดับล่าสุด
  2. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใส่ใหม่เพื่อล้างเนื้อหา CMOS
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนในพื้นที่ของคุณ