Skip to main content

FQXSPMA0012M : ตรวจพบภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดภายใน [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินภายใน [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าพบสถานะอุณหภูมิเกินสำหรับหน่วยความจำที่ตรวจพบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0146

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ System Management Module และ XClarity Controller (XCC) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัดลมหรือการระบายความร้อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลม DIMM ติดตั้งอย่างถูกต้อง
  5. หากยังคงมีปัญหาอยู่ และไม่มี DIMM ตัวอื่นที่มีอาการเดียวกัน ให้เปลี่ยน DIMM ตัวที่มีปัญหานั้น