Skip to main content

FQXSPPW0061M : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

4

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงตามความต้องการของระบบเกี่ยวกับปริมาณวัตต์ ระดับประสิทธิภาพ และรายการที่รองรับ
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ System Management Module (SMM) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม