Skip to main content

FQXSPSD0007I : กำลังดำเนินการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName]

กำลังดำเนินการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอยู่ระหว่างกระบวนการสร้างอาร์เรย์อีกครั้ง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0178

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ