Skip to main content

FQXSPPW0007L : [PowerSupplyElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

[PowerSupplyElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟที่มีข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0104

SNMP Trap ID

4

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ System Management Module (SMM) และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ในคู่มือการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์