Skip to main content

FQXSPPW0035M: เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0480

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้เปลี่ยนแผงระบบ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  2. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 12V ให้ตรวจสอบ System Management Module หรือบันทึกเหตุการณ์ XClarity Controller เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)