Skip to main content

FQXSPEM4010I : UEFI ที่รายงาน: [arg1]

UEFI ที่รายงาน: [arg1]

บันทึกเหตุการณ์การตรวจสอบ UEFI แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0161

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ