Skip to main content

ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกพร้อมสาย

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกพร้อมสาย

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดสาย Sideband ของแบ็คเพลนพลังงานออกจากคลิปหนีบสายแล้ว หากยังไม่ปลด ให้ปลดออกจากคลิปหนีบสาย
  รูปที่ 1. การเดินสายแบ็คเพลนพลังงานและสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

  ตารางที่ 1. การเดินสายแบ็คเพลนพลังงานและสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
   จากไปยัง
  1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกสวิตช์ป้องกันการบุกรุกขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  2 สาย Sideband ของแบ็คเพลนพลังงานแบ็คเพลนพลังงานขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนพลังงาน
 2. จัดแนวสวิตช์ป้องกันการบุกรุกให้ตรงกับช่องนำทางและหมุดบ่าบนตัวเครื่อง จากนั้นยึดสวิตช์ป้องกันการบุกรุกด้วยสกรู
  รูปที่ 2. การติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกพร้อมสาย

 3. เดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกผ่านคลิปหนีบสาย และเชื่อมต่อกับขั้วต่อบนแผงระบบ
 4. ยึดสาย Sideband ของแบ็คเพลนพลังงานในคลิปหนีบสาย
  รูปที่ 3. การเดินสายแบ็คเพลนพลังงานและสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

  ตารางที่ 2. การเดินสายแบ็คเพลนพลังงานและสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
   จากไปยัง
  1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกสวิตช์ป้องกันการบุกรุกขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  2 สาย Sideband ของแบ็คเพลนพลังงานแบ็คเพลนพลังงานขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนพลังงาน

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube