Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ติดตั้งแผ่นกั้นลมออกจากตัวเครื่องขนาด 300 มม.

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกําหนดค่าแผ่นกั้นลมเหมาะสมกับการกําหนดค่าระบบปัจจุบัน
  ข้อควรสนใจ
  จำเป็นต้องมีแผงครอบที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าระบบหากคาดว่ามีการทำความเย็นให้กับกระแสลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผงครอบที่เหมาะสมกับการกำหนดค่าระบบ
  • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 1U ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อนบนแผ่นกั้นลม
   รูปที่ 1. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

  • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 2U, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดแผงครอบตัวระบายความร้อนออกจากแผ่นกั้นลมแล้ว
   รูปที่ 2. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

   • กดสลักปลดล็อคบนแผงครอบ
   • ถอดแผงครอบออกจากแผ่นกั้นลม
 2. ลดแผ่นกั้นลมลงในตัวเครื่อง แล้วกดเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าที่ดีแล้ว
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

ติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับตัวเครื่องขนาด 360 มม. ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งเดียว

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกําหนดค่าแผ่นกั้นลมเหมาะสมกับการกําหนดค่าระบบปัจจุบัน
  ข้อควรสนใจ
  จำเป็นต้องมีแผงครอบที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าระบบหากคาดว่ามีการทำความเย็นให้กับกระแสลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผงครอบที่เหมาะสมกับการกำหนดค่าระบบ
  1. แผงครอบตัวระบายความร้อน

   • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 1U ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อนบนแผ่นกั้นลม
    รูปที่ 4. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

   • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 2U, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดแผงครอบตัวระบายความร้อนออกจากแผ่นกั้นลมแล้ว

    รูปที่ 5. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

    • กดสลักปลดล็อคบนแผงครอบ
    • ถอดแผงครอบออกจากแผ่นกั้นลม
  2. แผงครอบ GPU

   ต้องใช้แผงครอบ GPU เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งเดียวในตัวเครื่องขนาด 360 มม. หากยังไม่ได้ติดตั้งแผงครอบ GPU ให้ติดตั้งบนแผ่นกั้นลม
   รูปที่ 6. การติดตั้งแผงครอบ GPU

  3. โครงยึดรองรับ

   ต้องใช้โครงยึดรองรับในตัวเครื่องขนาด 360 มม. ยึดเข้ากับแผ่นกั้นลมด้วยสกรูยึดสามตัวตามภาพ
   รูปที่ 7. การยึดโครงยึดรองรับกับแผ่นกั้นลม

 2. ลดแผ่นกั้นลมลงในตัวเครื่อง แล้วกดเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าที่ดีแล้ว
  รูปที่ 8. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

 3. ขันสกรูยึดหนึ่งตัวและน็อตยึดสองตัวเพื่อยึดโครงรองรับเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 9. การยึดส่วนประกอบแผ่นกั้นลม

ติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับตัวเครื่องขนาด 360 มม. ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกําหนดค่าแผ่นกั้นลมเหมาะสมกับการกําหนดค่าระบบปัจจุบัน
  1. แผงครอบตัวระบายความร้อน

   • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 1U ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อนบนแผ่นกั้นลม
    รูปที่ 10. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

   • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 2U, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดแผงครอบตัวระบายความร้อนออกจากแผ่นกั้นลมแล้ว

    รูปที่ 11. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

    • กดสลักปลดล็อคบนแผงครอบ
    • ถอดแผงครอบออกจากแผ่นกั้นลม
  2. โครงยึดรองรับ

   ต้องถอดโครงยึดรองรับออกเมื่อจะติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด คลายสกรูยึดสามตัวเพื่อถอดโครงยึดรองรับออกจากแผ่นกั้นลม
   รูปที่ 12. การถอดโครงยึดรองรับออกจากแผ่นกั้นลม

  3. แผงครอบ GPU

   ต้องถอดแผงครอบ GPU ออกเมื่อจะติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด หากมีการติดตั้งแผงครอบ GPU ในแผ่นกั้นลม ให้ถอดออก

   รูปที่ 13. การถอดแผงครอบ GPU ออกจากแผ่นกั้นลม

   • บีบที่ขายึดของแผงครอบ GPU
   • ถอดแผงครอบ GPU ออกจากแผ่นกั้นลม
 2. ลดแผ่นกั้นลมลงในตัวเครื่อง แล้วกดเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าที่ดีแล้ว
  รูปที่ 14. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

 3. ดําเนินการติดตั้งตัวตัวยกกับอะแดปเตอร์ PCIe แบบเต็มขนาด (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาดและส่วนประกอบตัวยก (ตัวเครื่องขนาด 360 มม.))

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube