Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดแผ่นกั้นอากาศ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมี ให้ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)

  2. ถอดฝาครอบด้านบน (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 2. ไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ถอดแผ่นกั้นอากาศออกจากตัวเครื่องขนาด 300 มม.

ยกแผ่นกั้นลมขึ้นเพื่อถอดออก
รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นอากาศ

ถอดแผ่นกั้นอากาศสำหรับตัวเครื่องขนาด 360 มม. ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งเดียว

 1. ถอดสกรูยึดหนึ่งตัวและน็อตยึดสองตัวที่ยึดโครงรองรับเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การปลดส่วนประกอบแผ่นกั้นอากาศ

 2. ยกแผ่นกั้นอากาศขึ้นพร้อมกับโครงยึดรองรับเพื่อถอดส่วนประกอบแผ่นกั้นอากาศ
  รูปที่ 3. การถอดส่วนประกอบแผ่นกั้นอากาศ

ถอดแผ่นกั้นอากาศสำหรับตัวเครื่องขนาด 360 มม. ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

 1. ถอดโครงยึดรองรับ
  รูปที่ 4. การถอดโครงยึดรองรับ

  • คลายสกรูยึดหนึ่งตัวและน็อตยึดสองตัวที่ยึดโครงเข้ากับตัวเครื่อง
  • คลายสกรูอีกสามตัว แล้วถอดโครงยึดออกจากแผ่นกั้นอากาศ
 2. ถอดสายไฟ GPU ออกจากอะแดปเตอร์
  หมายเหตุ
  หากมีแผนที่จะเปลี่ยนสายไฟ GPU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวครอบพัดลมออกก่อน (ดู ถอดพัดลมและตัวครอบพัดลม)
  รูปที่ 5. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU

  ตารางที่ 1. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU
   จากไปยัง
  1GPU ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
  2GPU ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1
 3. คลายสกรูยึดสี่ตัว แล้วยกและถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัว
  รูปที่ 6. การถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

 4. ยกแผ่นกั้นลมและถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 7. การถอดแผ่นกั้นลมขนาด 360 มม. ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบแล้ว
ข้อควรสนใจ
ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน

รับชมขั้นตอนบน YouTube