Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

 1. ก่อนติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและเดินสายไดรฟ์แบบไม่มีถาดและตัวครอบไดรฟ์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย PCIe ที่ต้องใช้ในการกําหนดค่าที่วางแผนไว้นั้นเชื่อมต่ออยู่กับตัวยก ดูตารางต่อไปนี้สำหรับสายที่จำเป็นสำหรับแต่ละการกำหนดค่า และเชื่อมต่อปลายสายด้วยตัวอักษรระบุที่ตรงกันกับขั้วต่อตัวยก
  ตารางที่ 1. สาย PCIe ที่ต้องใช้สำหรับส่วนประกอบตัวยก PCIe (ตัวเครื่องขนาด 300 มม.)
  ตัวยก 1ตัวยก 2
  x16x16/x8x16x16x16x8/x16x16x16
  ขั้วต่อการ์ดตัวยก 3 (มุมฉาก)  ตัวยก 3ขั้วต่อการ์ดตัวยก 1 (มุมฉาก)  ตัวยก 1
  ขั้วต่อการ์ดตัวยก 2 (แนวตั้ง) ตัวยก 2/0ตัวยก 2/0ขั้วต่อการ์ดตัวยก 0 (แนวตั้ง) ตัวยก 2/0ตัวยก 2/0
 3. อะแดปเตอร์แบบเต็มขนาดรองรับในการกำหนดค่าที่มีตัวระบายความร้อน 1U ติดตั้งในตัวเครื่องขนาด 360 มม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ที่จะติดตั้งได้รับการรองรับในการกำหนดค่าที่เลือก
 4. ไปที่หัวข้อที่สอดคล้องกันกับประเภทของอะแดปเตอร์ PCIe ที่จะติดตั้ง

ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งเดียวและส่วนประกอบตัวยก

ขั้นตอน

 1. หากจำเป็น ให้ติดตั้งการ์ดตัวยก PCIe บนตัวยก
  • ตัวยก 1

   ยึดการ์ดตัวยกเข้ากับตัวยกด้วยสกรูสามตัว
   รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวยก 1

  • ตัวยก 2

   ยึดการ์ดตัวยกเข้ากับตัวยกด้วยสกรูสี่ตัว
   รูปที่ 2. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวยก 2

 2. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับขั้วต่อในส่วนประกอบตัวยก และดันเข้าจนกว่าสลักจะคลิกเข้าที่ในตําแหน่งล็อค
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ลงในตัวยก

 3. ยึดอะแดปเตอร์ให้แน่นด้วยสกรู แล้วปิดสลักยึด มีสกรูสำรองสองตัวที่ด้านข้างตัวยก
  รูปที่ 4. การยึดอะแดปเตอร์กับตัวยก

 4. ลดส่วนประกอบตัวยกลงจนกว่าจะยึดเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดสองตัวให้แน่นเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 5. ติดตั้งตัวยก PCIe 1

  รูปที่ 6. ติดตั้งตัวยก PCIe 2

 5. ทําซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับส่วนประกอบตัวยกอื่นๆ

  หากตัวยกอีกตัวคือตัวยก 2 ที่มีตัวยึดไดรฟ์ AnyBay ให้ไปที่ขั้นตอน ติดตั้งตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

 6. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัวในช่องเสียบ 6 ให้เชื่อมต่อสาย SAS กับอะแดปเตอร์ RAID ดูรายละเอียดใน ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 15 มม. ที่มีอะแดปเตอร์ RAID แบบฮาร์ดแวร์ หรือ ไดรฟ์ SATA ขนาด 7 มม. ที่มีอะแดปเตอร์ RAID แบบฮาร์ดแวร์
 7. ไปที่แผนการเดินสายตัวยก PCIe ที่สอดคล้องกับการกําหนดค่าที่วางแผนไว้
  หมายเหตุ
  การกําหนดค่า x16 + x16 ไม่ต้องใช้สายตัวยก

ติดตั้งตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

ขั้นตอน

 1. หากจำเป็น ให้ยึดแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay เข้ากับตัวครอบตัวยกด้วยสกรูสองตัว
  รูปที่ 7. การติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay กับตัวครอบไดรฟ์

 2. ค่อยๆ หมุนสลักปลดล็อคออกเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์ จากนั้นเลื่อนไดรฟ์เข้าไปในช่องใส่ไดรฟ์จนสุด แล้วหมุนที่จับกลับไปที่ตำแหน่งล็อค
  รูปที่ 8. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 3. ลดส่วนประกอบตัวยกลงจนกว่าจะยึดเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดสองตัวให้แน่นเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 9. การติดตั้งตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

 4. ไปที่แผนการเดินสายตัวยก PCIe ที่สอดคล้องกับการกําหนดค่าที่วางแผนไว้

ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาดและส่วนประกอบตัวยก (ตัวเครื่องขนาด 360 มม.)

อะแดปเตอร์แบบเต็มขนาดรองรับในการกำหนดค่าที่มีตัวระบายความร้อน 1U ติดตั้งในตัวเครื่องขนาด 360 มม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ที่จะติดตั้งได้รับการรองรับในการกำหนดค่าที่เลือก

ขั้นตอน

 1. หากจำเป็น ให้ติดตั้งการ์ดตัวยก PCIe บนตัวยก
  • ตัวยก 1

   ยึดการ์ดตัวยกเข้ากับตัวยกด้วยสกรูสามตัว
   รูปที่ 10. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวยก 1

  • ตัวยก 2

   ยึดการ์ดตัวยกเข้ากับตัวยกด้วยสกรูสี่ตัว
   รูปที่ 11. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวยก 2

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟ GPU เข้ากับแผงระบบแล้ว
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นกั้นลมก่อนที่จะติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe
  รูปที่ 12. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

  หมายเหตุ
  • หากตัวระบายความร้อนเป็นแบบ 1U ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อนบนแผ่นกั้นลม
   รูปที่ 13. การติดตั้งแผงครอบตัวระบายความร้อน

 4. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับขั้วต่อในส่วนประกอบตัวยก และดันเข้าจนกว่าสลักจะคลิกเข้าที่ในตําแหน่งล็อค
  รูปที่ 14. การติดตั้งอะแดปเตอร์ลงในตัวยก

 5. ยึดอะแดปเตอร์ให้แน่นด้วยสกรู แล้วปิดสลักยึด มีสกรูสำรองสองตัวที่ด้านข้างตัวยก
  รูปที่ 15. การยึดอะแดปเตอร์กับตัวยก

 6. เชื่อมต่อสายไฟ GPU เข้ากับอะแดปเตอร์
 7. ลดส่วนประกอบตัวยกลงจนกว่าจะยึดเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดสองตัวให้แน่นเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 16. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

 8. เดินสายไฟ GPU ตามภาพ
  รูปที่ 17. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU

  หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 1 อยู่ด้านบน 2
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสายไฟไว้ตามช่องแผ่นกั้นลม
  ตารางที่ 2. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU
   จากไปยัง
  1GPU ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
  2GPU ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1
 9. ติดตั้งโครงยึดรองรับ
  รูปที่ 18. การติดตั้งโครงยึดรองรับ

  • ขันสกรูสามตัวตรงกลางเพื่อยึดโครงยึดรองรับจากแผ่นกั้นลม
  • ขันสกรูยึดหนึ่งตัวและน็อตยึดสองตัวเพื่อยึดโครงเข้ากับตัวเครื่อง

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube