Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

ระบบไม่รู้จักอะแดปเตอร์ PCIe หรืออะแดปเตอร์ไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ (ดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven)

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเวอร์ชันล่าสุด

  • ติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องโดยไม่มีความเสียหายบนอุปกรณ์หรือขั้วต่อ

  • มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 3. ถอดอุปกรณ์และติดตั้งลงในช่องเสียบ PCIe อื่น หากเป็นไปได้

 4. ตรวจสอบ Lenovo Data Center Support เพื่ออ่านเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค (หรือที่เรียกว่าคำแนะนำในการ RETAIN หรือข่าวสารด้านบริการ) ที่อาจเกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์

ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม่เพียงพอ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ถอดอุปกรณ์ใดๆ ที่เพิ่งติดตั้ง และรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ตัวใดตัวหนึ่งออก

 2. ไปที่ Setup Utility และเลือก Devices > PCI Express Configuration แล้วแก้ไขการตั้งค่าให้เป็นความเร็วที่ต่ำลง เช่น แก้ไข Auto หรือ Gen3 เป็น Gen2 หรือ Gen1

 3. บันทึกการตั้งค่าแล้วรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

 4. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสามารถรีสตาร์ทได้สำเร็จหรือไม่:

  • หากสำเร็จ ให้ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์และติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ที่ถอดออกกลับเข้าที่ทีละตัว และรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหลังจากเพิ่มอะแดปเตอร์แต่ละตัว

  • หากไม่สำเร็จ ให้ถอดอะแดปเตอร์ PCIe อีกตัวออกและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • เซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ (ดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven)

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเวอร์ชันล่าสุด

  • ติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องโดยไม่มีความเสียหายบนอุปกรณ์หรือขั้วต่อ

  • มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

  • คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

  • คุณยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้

 3. ใส่อุปกรณ์กลับเข้าที่

 4. เปลี่ยนอุปกรณ์

อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ก่อนหน้านี้ทำงานได้แต่ในขณะนี้กลับไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดแน่นดีแล้ว

 3. หากอุปกรณ์มาพร้อมกับคำแนะนำการทดสอบ ให้ใช้คำแนะนำดังกล่าวในการทดสอบอุปกรณ์

 4. ใส่อุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่องให้แน่น

 5. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่อง