Skip to main content

ปัญหาแป้นพิมพ์, เมาส์ หรืออุปกรณ์ USB

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ USB

คีย์บอร์ดหรือเมาส์ไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เชื่อมต่อสายของคีย์บอร์ดหรือเมาส์แน่นดีแล้ว

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่ทั้งคู่

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเวอร์ชันล่าสุด

  • มีการเปิดใช้งานฟังก์ชันของคีย์บอร์ดหรือเมาส์ USB ไปที่ Setup Utility และเลือก Devices > USB Setup > USB Legacy Support เพื่อตรวจสอบสถานะ หากปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดใช้งาน

 2. หากคีย์บอร์ดหรือเมาส์เชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดคีย์บอร์ดออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 3. ถอดคีย์บอร์ดหรือเมาส์และเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ USB อื่น

 4. หากปัญหายังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือเมาส์

อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ (ดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven)

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ USB ที่เกี่ยวข้อง

  • ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB

  • มีการเปิดใช้งานพอร์ต USB ที่นำมาใช้ ไปที่ Setup Utility และเลือก Devices > USB Setup เพื่อตรวจสอบสถานะ หากปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน USB Support แล้วด้วย

 2. หากเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 3. ถอดคีย์บอร์ดและเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ USB อื่น

 4. หากปัญหายังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนอุปกรณ์

ไม่สามารถใช้การกำหนดค่าคีย์ USB (setup.bin) เพื่อกำหนดค่า Intel AMT ได้

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. เริ่มระบบใหม่

 2. ไปที่ Setup Utility และเลือก Advanced > Intel ® Manageability > USB Provisioning และเปิดการใช้งาน

 3. กด F10 เพื่อบันทึกการตั้งค่า