Skip to main content

การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

หากคุณได้ถอดแผ่นกั้นลม คุณต้องติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่หรือติดตั้งชิ้นใหม่ในกรณีที่ชิ้นเก่าชำรุด

เมื่อต้องการติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จัดแถบของแผ่นกั้นอากาศ 1 ให้ตรงกับร่องในตัวครอบพัดลมเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ลดระดับแผ่นกั้นอากาศให้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ แล้วกดแผ่นกั้นอากาศลงจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ
    การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์