Skip to main content

การติดตั้งช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช

หมายเหตุ
ช่องใส่แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ RAID หรือช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลชใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้วเท่านั้น

ในการติดตั้งช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ถอดสายภายนอกทั้งหมด และถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกทั้งหมด
  2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู การถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  3. วางช่องใส่บนตัวเครื่องดังที่แสดง แล้วจัดรูสกรูในช่องใส่ให้ตรงกับรูสกรูในตัวเครื่อง จากนั้น ติดตั้งสกรู 2 ตัว แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่ยึดแน่นกับตัวเครื่องแล้ว
    รูปที่ 1. การติดตั้งช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
    การติดตั้งช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช

  4. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ดูการติดตั้งแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ RAID หรือโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  5. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์