Skip to main content

การติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser

หากคุณได้ถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser คุณต้องติดตั้งกลับเข้าที่ก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์ ในการติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ที่เหมาะสมในส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ดูการติดตั้งอะแดปเตอร์
  2. เชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์ที่คุณปลดไว้ขณะถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ออก
  3. ค่อยๆ จัดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ให้ตรงกับเครื่องหมายบนด้านหลังเซิร์ฟเวอร์ และตรงกับขั้วต่อการ์ด PCI Riser บนแผงระบบ จากนั้น วางนิ้วของคุณบนแถบสีน้ำเงิน แล้วกดลงบนส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบการ์ด Riser อยู่ในขั้วต่อบนแผงระบบแน่นดีแล้ว
    รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser
    การติดตั้งส่วนประกอบการ์ด PCI Riser

  4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์