Skip to main content

การติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดอย่างถูกต้องและไม่มีเครื่องมือหรือสกรูหลวมใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์
  1. วางฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์
  2. เลื่อนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไปที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ประกบเข้ากับแถบยึดทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ดีแล้ว
    รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
    การติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

  3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค ดู คำแนะนำการติดตั้งตู้แร็ค ที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์
  4. เชื่อมต่อสายภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่ จากนั้น เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง