Skip to main content

FQXSFIO0007M : ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IIO บนบัส [arg1] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status เป็น [arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status เป็น [arg3] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IIO บนบัส [arg1] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status เป็น [arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status เป็น [arg3] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

พารามิเตอร์

[arg1] บัส

[arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status

[arg3] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM