Skip to main content

FQXSFPU0019N : ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์ [arg1]

ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์ [arg1]

พารามิเตอร์

หมายเลขช่องเสียบ, ฐาน 1 [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ หรือระบบปฏิบัติการหรือไม่ ย้อนกลับ หากเป็นไปได้
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo