Skip to main content

FQXSFMA0028M : จำนวนครั้งที่ DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองเกินขีดจำกัดระดับ DIMM [arg2] ที่ลำดับ [arg3] ลำดับย่อย [arg4] ฝั่ง [arg5] แถว [arg6] บนอุปกรณ์ [arg7][arg8]

จำนวนครั้งที่ DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองเกินขีดจำกัดระดับ DIMM [arg2] ที่ลำดับ [arg3] ลำดับย่อย [arg4] ฝั่ง [arg5] แถว [arg6] บนอุปกรณ์ [arg7] [arg8]

พารามิเตอร์

ป้ายซิลค์ DIMM, ฐาน 1 [arg1]

PprAttemptThreshold [arg2]

หมายเลขลำดับ [arg3]

หมายเลขลำดับย่อย [arg4]

หมายเลขฝั่ง [arg5]

หมายเลขแถว [arg6]

DramDevice [arg7]

ตัวระบุ DIMM [arg8] ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เสียบ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่ (หมายเหตุ: บันทึกเหตุการณ์อาจมีเหตุการณ์ FQXSFMA0011I ล่าสุดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในจำนวน DIMM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้)
  2. บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM อีกครั้ง เริ่มระบบใหม่
  3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM