Skip to main content

FQXSFPU0031N : จำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า F1 แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูต

จำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า F1 แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูต

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. การตั้งค่า UEFI ดั้งเดิมจะยังมีอยู่ หากลูกค้าต้องการดำเนินการต่อโดยใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ให้เลือก บันทึกการตั้งค่า
  2. หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจที่จะรีบูต ให้ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากมีกรณีแบตเตอรี่บกพร่อง ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขกรณีนี้
  3. เลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุด (การตั้งค่าหรืออุปกรณ์ที่เพิ่ม) ตรวจสอบว่าระบบบูต แล้วติดตั้งอุปกรณ์เสริมใหม่ทีละรายการเพื่อค้นหาปัญหา
  4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หากมี
  5. บันทึกการกำหนดค่า UEFI ของลูกค้า จากนั้นถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใส่ใหม่เพื่อล้างเนื้อหา CMOS หากบูตได้สำเร็จ จากนั้นให้คืนค่าการตั้งค่าของระบบ
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM