Skip to main content

FQXSFPU0001N : ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโปรเซสเซอร์นี้และติดตั้งการปรับปรุงนั้น หากมีอยู่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo