Skip to main content

FQXSFPU4085I : เปลี่ยนลำดับการบูต WOL ของโฮสต์แล้ว

เปลี่ยนลำดับการบูต WOL ของโฮสต์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ