Skip to main content

FQXSFMA0041K : อัตราส่วน Near Memory/Far Memory (1:[arg1].[arg2]) สำหรับการกำหนดค่า Intel Optane PMEM ไม่อยู่ในช่วงแนะนำ (1:[arg3] - 1:[arg4])

อัตราส่วน Near Memory/Far Memory (1:[arg1].[arg2]) สำหรับการกำหนดค่า Intel Optane PMEM ไม่อยู่ในช่วงแนะนำ (1:[arg3] - 1:[arg4])

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบการกำหนดค่าหน่วยความจำของระบบโดยใช้เครื่องมือกำหนดค่าหน่วยความจำด้านล่าง: https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration
  2. แก้ไขการกําหนดค่า DIMM เพื่อให้อัตราส่วน PMEM ตรงตามข้อกําหนดเฟิร์มแวร์ แล้วรีบูตระบบ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo