Skip to main content

FQXSFMA0040K : ตรวจพบกำหนดค่า Intel Optane PMEM ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่า PMEM ถูกต้อง

ตรวจพบกำหนดค่า Intel Optane PMEM ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่า PMEM ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบ แล้วปฏิบัติตามกฎการรวบรวม PMEM ตามลำดับที่ถูกต้อง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo