Skip to main content

FQXSFIO0027I : บัส:[arg1] อุปกรณ์:[arg2] ฟังก์ชัน:[arg3] พยายามบูต PXE

บัส:[arg1] อุปกรณ์:[arg2] ฟังก์ชัน:[arg3] พยายามบูต PXE

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ