Skip to main content

FQXSFPU0038I : ตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ (ประเภท [arg1]) โดยโปรเซสเซอร์ [arg2]

ตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ (ประเภท [arg1]) โดยโปรเซสเซอร์ [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ประเภทข้อผิดพลาด, “1” ระบุ PIE “2” ระบุ NBIO “3” ระบุ SMU “4” ระบุ PSP “5” ระบุ MP5

ป้ายซิลค์ Cpu, ฐาน 1 [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. CPU ตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
 2. รายการด้านล่างแสดงคำอธิบายสำหรับประเภทข้อผิดพลาด:
  1. “1” ระบุข้อผิดพลาด PIE (การจัดการพลังงาน การรบกวน ฯลฯ)
  2. “2” ระบุข้อผิดพลาด NBIO (Northbridge IO)
  3. “3” ระบุข้อผิดพลาดของ SMU (หน่วยการจัดการระบบ)
  4. “4” ระบุข้อผิดพลาดของ PSP (โปรเซสเซอร์การรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม)
  5. “5” ระบุข้อผิดพลาด MP5 (ตัวควบคุมการจัดการไมโครโปรเซสเซอร์ 5)