Skip to main content

FQXSFPU4071I : ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว

ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ