Skip to main content

FQXSFPU0063N : CPU [arg1] คอร์ [arg2] ปิดใช้งาน

CPU [arg1] คอร์ [arg2] ปิดใช้งาน

พารามิเตอร์

ป้ายซิลค์สกรีน CPU [arg1]

ดัชนีหลัก [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  2. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo