Skip to main content

FQXSFMA0048M : DIMM [arg1] ปิดใช้งาน เนื่องจากความล้มเหลวของ PMIC ระหว่าง POST ตัวระบุ DIMM คือ [arg2]

DIMM [arg1] ปิดใช้งาน เนื่องจากความล้มเหลวของ PMIC ระหว่าง POST ตัวระบุ DIMM คือ [arg2]

พารามิเตอร์

DIMM ปิดใช้งาน [arg1]

ข้อมูล DIMM [arg2] (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  2. ใส่ DIMM ลงในช่องเสียบที่ระบุตามข้อความเหตุการณ์อีกครั้ง
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo