Skip to main content

FQXSFIO0042N : ตรวจพบข้อผิดพลาด USB ที่ไม่แก้ไขไม่ได้ (ประเภท [arg1]) บนโปรเซสเซอร์ [arg2] ตัวควบคุม USB [arg3]

ตรวจพบข้อผิดพลาด USB ที่ไม่แก้ไขไม่ได้ (ประเภท [arg1]) บนโปรเซสเซอร์ [arg2] ตัวควบคุม USB [arg3]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. ถอดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม USB ตามข้อกำหนดของระบบและรีบูตระบบ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo