Skip to main content

FQXSFMA0057G : Page Retire PFA เกินขีดจำกัดบน DIMM [arg1] ที่ที่อยู่ [arg2].[arg3][arg4]

Page Retire PFA เกินขีดจำกัดบน DIMM [arg1] ที่ที่อยู่ [arg2].[arg3] [arg4]

พารามิเตอร์

ป้ายซิลค์ DIMM, ฐาน 1 [arg1]

ที่อยู่ของระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด [arg2]

[arg3] ถึงนโยบาย Page Retire PFA, “-T0”;“-T1”;“-T2”;“-T3”;“-T4”

ข้อมูล DIMM [arg4] (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  2. ใส่ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำนี้
  5. เรียกใช้การทดสอบหน่วยความจำขั้นสูงโดยใช้ XClarity Provisioning Manager คลิก Diagnostics > Run Diagnostics > Memory Test > Advanced Memory Test เพื่อซ่อม DIMM
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo