Skip to main content

FQXSFMA0030I : ตรวจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่สามารถแก้ไขได้ใน DIMM [arg1][arg2]

ตรวจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่สามารถแก้ไขได้ใน DIMM [arg1] [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ