Skip to main content

FQXSFMA0027I : กู้คืนการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน)

กู้คืนการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน)

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ