Skip to main content

FQXSFIO0030M: ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]

ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]

พารามิเตอร์

ป้ายซิลค์สกรีน Cpu, ฐาน 1 [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM