Skip to main content

FQXSFPU4077G : ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่มีการใช้งาน CPU 2

ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่มีการใช้งาน CPU 2

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยน CPU ด้วย CPU ตัวใหม่ ให้ใส่ CPU ตัวเดิมกลับ แล้วรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo