Skip to main content

เหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง
ID เหตุการณ์สตริงข้อความระดับความรุนแรง
FQXSFDD0012Iข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1] ได้รับการกู้คืนข้อมูล
FQXSFIO0027Iบัส:[arg1] อุปกรณ์:[arg2] ฟังก์ชัน:[arg3] พยายามบูต PXEข้อมูล
FQXSFMA0001IDIMM [arg1] ปิดการใช้งาน ได้รับการกู้คืน [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0002Iลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วข้อมูล
FQXSFMA0006Iตรวจพบ [arg1] DIMM [arg2] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM คือ [arg3]ข้อมูล
FQXSFMA0007Iเปลี่ยน [arg1] หมายเลข DIMM [arg2] แล้ว [arg3]ข้อมูล
FQXSFMA0008Iความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ DIMM [arg1] POST ได้รับการกู้คืน [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0026IDIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองสำเร็จในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6] [arg7]ข้อมูล
FQXSFMA0027Iกู้คืนการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน)ข้อมูล
FQXSFMA0029IPFA ของ DIMM [arg1] ถูกยกเลิกประกาศหลังจากนำ PPR ไปใช้กับ DIMM นี้ [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0030Iตรวจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่สามารถแก้ไขได้ใน DIMM [arg1] [arg2]ข้อมูล
FQXSFMA0065Iมีการถอด CE แบบ Multi-bi ของ DIMM [arg1] หลังจากทำการซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ ตัวระบุ DIMM คือ [arg2]ข้อมูล
FQXSFPU0021Iสถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูลข้อมูล
FQXSFPU0023Iความล้มเหลวของการตรวจสอบการบูตแบบปลอดภัยถูกล้างเนื่องจากไม่มีความล้มเหลวในการบูตรอบนี้ข้อมูล
FQXSFPU0025Iคืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้วข้อมูล
FQXSFPU0038Iตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ (ประเภท [arg1]) โดยโปรเซสเซอร์ [arg2]ข้อมูล
FQXSFPU4034Iการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผลข้อมูล
FQXSFPU4038Iการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จข้อมูล
FQXSFPU4041Iกำลังอยู่ระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบข้อมูล
FQXSFPU4042Iการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผลข้อมูล
FQXSFPU4044Iเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPMข้อมูล
FQXSFPU4046Iเฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัปเดตจาก TPM1.2 เป็น TPM2.0ข้อมูล
FQXSFPU4047Iเฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัปเดตจาก TPM2.0 เป็น TPM1.2ข้อมูล
FQXSFPU4049Iการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จข้อมูล
FQXSFPU4059Iผู้ใช้ร้องขอให้ข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อ UEFI ระบบยอมรับคำขอและจะดำเนินการก่อนที่จะบูต OSข้อมูล
FQXSFPU4060Iข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อแล้วข้อมูล
FQXSFPU4061Iกู้คืนลักษณะการทำงานของการล็อคเริ่มต้นของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อแล้วข้อมูล
FQXSFPU4070Iเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้วข้อมูล
FQXSFPU4071Iปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้วข้อมูล
FQXSFPU4080Iเปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4081Iล้างข้อมูลรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4082Iเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4083Iล้างข้อมูลรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4084Iเปลี่ยนลำดับการบูตของโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFPU4085Iเปลี่ยนลำดับการบูต WOL ของโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSFSM0007Iบันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC (SEL) เต็มข้อมูล
FQXSFSR0002I[arg1] กู้คืนการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]ข้อมูล
FQXSFDD0001Gโปรโตคอล DRIVER HEALTH: ไม่มีการกำหนดค่า ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก F1คำเตือน
FQXSFDD0002Mโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมสถานะ 'ล้มเหลว'คำเตือน
FQXSFDD0003Iโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'คำเตือน
FQXSFDD0005Mโปรโตคอล DRIVER HEALTH: ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'คำเตือน
FQXSFDD0006Mโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFDD0007GSecurity Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI ผิดพลาดคำเตือน
FQXSFIO0013Iไม่สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ที่พบในบัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]คำเตือน
FQXSFIO0021Jมีการกู้คืนข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบ [arg1] หมายเลข [arg2] [arg3] อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFIO0022Jความกว้างของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFIO0023Jความเร็วของ PCIe Link ได้รับการลดระดับลงจาก [arg1] เป็น [arg2] ในหมายเลข [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFIO0029Gตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]คำเตือน
FQXSFMA0012Lการจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ [arg1] PFA เกินจำนวน DIMM [arg2] ที่ที่อยู่ [arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFMA0026Gเกิด CE แบบ Multi-bit ใน DIMM [arg1] ต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้ DIMM ซ่อมแซมตัวเองเพื่อลองใช้การซ่อมแซมหลังแพคเกจ (PPR)คำเตือน
FQXSFMA0027Gเกิด CE แบบ Multi-bit ใน DIMM [arg1] แถวที่ต่างกัน [arg2]คำเตือน
FQXSFMA0027MDIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองล้มเหลวในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6] [arg7]คำเตือน
FQXSFMA0028Mจำนวนครั้งที่ DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองเกินขีดจำกัดระดับ DIMM [arg2] ที่ลำดับ [arg3] ลำดับย่อย [arg4] ฝั่ง [arg5] แถว [arg6] บนอุปกรณ์ [arg7] [arg8]คำเตือน
FQXSFMA0047Mการตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1] [arg2]คำเตือน
FQXSFMA0048MDIMM [arg1] ปิดใช้งาน เนื่องจากความล้มเหลวของ PMIC ระหว่าง POST ตัวระบุ DIMM คือ [arg2]คำเตือน
FQXSFMA0050Gขีดจํากัดเกณฑ์ DRAM PFA เกินขีดจํากัดของ DIMM [arg1] ช่องย่อย [arg2] ลำดับ [arg3] DRAM [arg4] ตัวระบุ DIMM คือ [arg5]คำเตือน
FQXSFMA0057GPage Retire PFA เกินขีดจำกัดบน DIMM [arg1] ที่ที่อยู่ [arg2].[arg3] [arg4]คำเตือน
FQXSFMA0067Gข้อผิดพลาดต่อแถวเกินขีดจำกัดตัวนับบน DIMM [arg1] ช่องย่อย [arg2] ลำดับ [arg3] DRAM [arg4] ต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้ DIMM ซ่อมแซมตัวเองเพื่อลองใช้การซ่อมแซมหลังแพคเกจ (PPR) ตัวระบุ DIMM คือ [arg5]คำเตือน
FQXSFPU0021Gสถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยันคำเตือน
FQXSFPU0022Gการกำหนดค่า TPM ไม่ถูกบล็อคคำเตือน
FQXSFPU0023Gคำเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของอิมเมจการบูตที่ปลอดภัยล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPU4033Fกำลังอยู่ระหว่างการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบคำเตือน
FQXSFPU4035Mการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหายคำเตือน
FQXSFPU4040Mการทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPU4043Gการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...คำเตือน
FQXSFPU4045Gไม่มีการยืนยันสถานะทางกายภาพยกเลิกการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ TPMคำเตือน
FQXSFPU4050Gไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPMคำเตือน
FQXSFPU4051Gพบ TPM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้คำเตือน
FQXSFPU4052GTPM_POLICY ไม่ถูกล็อคไว้คำเตือน
FQXSFPU4053GTPM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planarคำเตือน
FQXSFPU4054Gการผูกการ์ด TPM ทางลอจิคัลล้มเหลวคำเตือน
FQXSFPU4072Gไม่ได้กําหนดนโยบายการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มคำเตือน
FQXSFPU4073Gเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน CPU 1คำเตือน
FQXSFPU4074Gเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน CPU 2คำเตือน
FQXSFPU4075Gเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน CPU 1,2คำเตือน
FQXSFPU4076Gปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่มีการใช้งาน CPU 1คำเตือน
FQXSFPU4077Gปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่มีการใช้งาน CPU 2คำเตือน
FQXSFPU4078Gปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่มีการใช้งาน CPU 1,2คำเตือน
FQXSFSM0002Nโมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงานคำเตือน
FQXSFSM0003Nหมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงานคำเตือน
FQXSFSM0004Mเกิดความล้มเหลวในการติดต่อ XCCคำเตือน
FQXSFSR0001M[arg1] ตรวจพบการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]คำเตือน
FQXSFSR0003Gความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้คำเตือน
FQXSFTR0001Lตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSFDD0004Mโปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'ข้อผิดพลาด
FQXSFDD0012Kข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0005Mตรวจพบความล้มเหลวของ UPI ภายในบอร์ดสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรเซสเซอร์ [arg1] พอร์ต [arg2] และโปรเซสเซอร์ [arg3] พอร์ต [arg4]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0010Mเกิดข้อผิดพลาด PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลข [arg6] กายภาพของคือ [arg7]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0011Mเกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0012Mเกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0014Jตรวจพบ Checksum ของ Option ROM ที่ไม่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่พบที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0017MIFM: เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับ XCC - อาจมีการใช้งาน IFM อย่างไม่ถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFIO0019Jความขัดแย้งของทรัพยากร PCIe [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0024Jมีการฝึกอบรมการเชื่อมต่อ PCIe ล้มเหลวในช่องเสียบ [arg1] หมายเลข [arg2]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0030Mตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0042Nตรวจพบข้อผิดพลาด USB ที่ไม่แก้ไขไม่ได้ (ประเภท [arg1]) บนโปรเซสเซอร์ [arg2] ตัวควบคุม USB [arg3]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0001MDIMM [arg1] ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST [arg2]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0002Mตรวจพบข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ DIMM [arg1] ที่ที่อยู่ [arg2] [arg3]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0008MDIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0027Kตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFPU0018Nมีการยืนยัน CATERR(IERR) บนโปรเซสเซอร์ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0019Nตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์ [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0030Nมีการตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในภาพ UEFIข้อผิดพลาด
FQXSFPU0031Nจำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ใน การตั้งค่า F1 แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูตข้อผิดพลาด
FQXSFPU0034Lไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้องข้อผิดพลาด
FQXSFPU0063NCPU [arg1] คอร์ [arg2] ปิดใช้งานข้อผิดพลาด
FQXSFPU4056Mเปลี่ยนการ์ด TPM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบข้อผิดพลาด
FQXSFSM0008Mตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูตข้อผิดพลาด