Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไฟ LED แหล่งจ่ายไฟบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ และการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการเริ่มทำงาน:
 • ไมโครโปรเซสเซอร์หนึ่งชุด
 • DIMM ขนาด 4 GB หนึ่งชุด
 • แหล่งจ่ายไฟ
 • สายไฟ
 • พัดลมระบายความร้อนสี่ชุด

สำหรับตำแหน่งของไฟ LED และขั้วต่อบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู มุมมองด้านหลัง

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยสถานะชุดไฟ LED แหล่งจ่ายพลังงาน และการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ตารางที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ.

ตารางข้อมูลไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ พร้อมหัวข้อสองแถวสำหรับชุดค่าผสมไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ AC สำหรับแบบ AC, DC และข้อผิดพลาด และส่วนหัวคอลัมน์หนึ่งแถวสำหรับคำอธิบาย การดำเนินการ และหมายเหตุ

ไฟ LED พลังงาน acไฟ LED พลังงาน dcไฟ LED ข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟรายละเอียดการดำเนินการ
เปิดเปิดปิดการปฏิบัติการปกติไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการ
ปิดปิดปิดไม่มีการจ่ายพลังงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือมีปัญหากับแหล่งพลังงาน AC

อาการนี้คือสถานะปกติเมื่อไม่มีแหล่งพลังงาน AC

 1. ตรวจสอบแหล่งพลังงาน AC ที่จ่ายให้เซิร์ฟเวอร์
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้
 3. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ตรวจสอบไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ
 4. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่
เปิดปิดปิดแผงระบบหรือแหล่งจ่ายไฟบกพร่อง

โดยปกติแล้วอาการนี้จะแสดงว่ามีการเสียบแหล่งจ่ายไฟไม่เข้าที่ นี่คือสถานะปกติก่อนทำการเปิดใช้งานระบบ

 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดสายไฟออก จากนั้นเสียบสายไฟกลับเข้าที่
 2. หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดแผงระบบ (บกพร่อง) ไม่ติดสว่าง ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
 3. (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบติดสว่าง ให้เปลี่ยนแผงระบบ
เปิดปิดหรือกะพริบเปิดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
เปิดเปิดเปิดแหล่งจ่ายไฟทำงานบกพร่อง แต่ยังสามารถใช้งานได้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ