Skip to main content

ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนถูกถอดออกมาด้วยกันเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ (PHM) การติดตั้ง PHM ต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม T30

หมายเหตุ
หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลายตัวที่เชื่อมโยงกับแผงระบบ คุณควรดำเนินการติดตั้ง PHM เป็นอันดับแรก
ข้อควรสนใจ
 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมีฝาครอบหรือ PHM เสมอ เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM ให้ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบ

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร์หลายตัว ให้ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต้นด้วยช่องเสียบโปรเซสเซอร์ช่องแรก

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ อย่าถอดฝาครอบครีมระบายความร้อนออกจากตัวระบายความร้อนจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

 • ซิลิโคนระบายความร้อนสามารถรักษาการระบายความร้อนบนตัวระบายความร้อนไว้ได้นานสองปี เมื่อติดตั้งตัวระบายความร้อนตัวใหม่ อย่าลืมตรวจสอบวันที่ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าซิลิโคนระบายความร้อนยังสามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ หากวันที่ผลิตเก่ากว่า 2 ปี ให้เปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใส่อุปกรณ์
หมายเหตุ
 • PHM ถูกกำหนดช่องเสียบที่สามารถติดตั้ง PHM และการจัดแนวของ PHM ในช่องเสียบ

 • ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับระบบของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบต้องมีความเร็ว, จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ตัวใหม่ หรือโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

 • การติดตั้ง PHM เพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำสำหรับระบบของคุณได้ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับรายการความสัมพันธ์ของโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ

 • อุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบของคุณอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เฉพาะ ดูข้อมูลได้จากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม

  รูปที่ 1. ตำแหน่งโปรเซสเซอร์
  Processor locations
 • ตัวระบายความร้อนประเภทต่อไปนี้ใช้ได้กับ SD530:

  • การกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำ

   • ตัวระบายความร้อน 108x108x24.5 มม. ใช้ได้กับช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1 เท่านั้น

   • ตัวระบายความร้อน 85x108x24.5 มม. ใช้ได้กับช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 2 เท่านั้น

  • การกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าสูง

   • ตัวระบายความร้อนรูปตัว T ใช้ได้กับช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1 เท่านั้น

   • ตัวระบายความร้อน 105x108x24.5 มม. ใช้ได้กับช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 2 เท่านั้น

ก่อนการติดตั้ง PHM:
หมายเหตุ
PHM สำหรับระบบของคุณอาจแตกต่างจาก PHM ที่แสดงในภาพประกอบ
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)
 4. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 5. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 1. ถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์ หากมีการติดตั้งไว้บนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยการวางนิ้วบนครึ่งวงกลมที่ปลายแต่ละข้างของฝาครอบ และยกออกจากแผงระบบ
 2. หากโปรเซสเซอร์มาพร้อมกับตัวระบายความร้อนรูปตัว T ให้ยึดตัวระบายความร้อนด้วยสกรูสองตัวบนด้านข้างของโหนด
  รูปที่ 2. การยึดตัวระบายความร้อนรูปตัว T ด้วยสกรูสองตัว
  Securing the T-shaped heat sink with two screws
  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงแฉก #1 กับสกรูสองตัวนี้
 3. ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์บนแผงระบบ
  รูปที่ 3. การติดตั้ง PHM
  PHM installation
  1. จัดแนวเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมและหมุดนำร่องบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับ PHM แล้วเสียบ PHM ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์
   ข้อควรสนใจ
   เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับส่วนประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามลำดับการทำให้แน่นที่ระบุไว้
  2. ขันสกรูยึดหกเหลี่ยม T30 ให้แน่นสนิท ตามลำดับการติดตั้งที่ระบุไว้บนป้ายตัวระบายความร้อน ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ตัวระบายความร้อนและช่องเสียบตัวประมวลผล (แรงบิดอ้างอิงที่ต้องใช้ในการขันน็อตให้แน่นคือ 1.4 - 1.6 นิวตันเมตร หรือ 12 - 14 ปอนด์นิ้ว)
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม PHM:
 1. หากมีโมดูลหน่วยความจำที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

 3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)

 5. ตรวจสอบไฟ LED เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติดสลับกันระหว่างกะพริบเร็วและกะพริบช้า เพื่อบ่งชี้ว่าโหนดพร้อมเปิดใช้งานแล้ว