Skip to main content

FQXSFIO0016M : IFM: หลีกเลี่ยงลูปการรีเซ็ต - ไม่อนุญาตให้รีเซ็ตหลายครั้ง

IFM: หลีกเลี่ยงลูปการรีเซ็ต - ไม่อนุญาตให้รีเซ็ตหลายครั้ง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด (รวมถึงเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์) เป็นระดับล่าสุด
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo