Skip to main content

FQXSFMA0023M : เกิดข้อผิดพลาดในแฟลช NVDIMM การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]

เกิดข้อผิดพลาดในแฟลช NVDIMM การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เสียบ NDIMM ที่ได้รับผลกระทบและ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน
  2. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่ใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo