Skip to main content

W.50001 : [W.50001]

[W.50001]

DIMM ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST DIMM ปิดใช้งานแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การตอบสนองจากผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากระบบปิดใช้งาน DIMM เนื่องจากความผิดปกติของหน่วยความจำ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับเหตุการณ์นั้น
  2. หากไม่มีการบันทึกความผิดปกติเกี่ยวกับหน่วยความจำไว้ในบันทึก และไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของขั้วต่อ DIMM ไม่ติดสว่างขึ้นมา ให้เปิดใช้งาน DIMM อีกครั้งผ่าน Setup Utility หรือ OneCli Utility
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ปิดแล้วเปิด Compute Node ใหม่อีกครั้งจากคอนโซลการจัดการ
  4. รีเซ็ต IMM เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  5. รีเซ็ต UEFI เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  6. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ IMM และ UEFI
  7. เปลี่ยนแผงระบบ