Skip to main content

W.68002 : [W.68002]

[W.68002]

พบข้อผิดพลาดแบตเตอรี่ CMOS แบตเตอรี่ CMOS ผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การตอบสนองจากผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงระบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องแล้ว
  2. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ IBM สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS
  4. เปลี่ยนแผงระบบ