Skip to main content

การรันโปรแกรมวินิจฉัย DSA Preboot

หมายเหตุ
การทดสอบหน่วยความจำของ DSA อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจนเสร็จสิ้น หากไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ ให้ข้ามการทดสอบหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย DSA Preboot ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. หากเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด
 2. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด จากนั้นเปิดเซิร์ฟเวอร์
 3. เมื่อระบบแสดงพร้อมท์ <F2> Diagnostics ให้กด F2
  หมายเหตุ
  เมื่อเริ่มโปรแกรม โปรแกรมวินิจฉัย DSA Preboot อาจดูเหมือนไม่ตอบสนองต่อการทำงานและใช้เวลาโหลดนานกว่าปกติ ซึ่งเป็นอาการปกติขณะโปรแกรมกำลังโหลดทรัพยากร ขั้นตอนการโหลดนี้อาจใช้เวลาถึง 10 นาที
 4. คุณอาจเลือก Quit to DSA เพื่อออกจากโปรแกรมวินิจฉัยหน่วยความจำแบบสแตนด์อโลน
  หมายเหตุ
  หลังออกจากส่วนการวินิจฉัยหน่วยความจำแบบสแตนด์อโลนแล้ว คุณต้องเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อเข้าใช้ส่วนการวินิจฉัยหน่วยความจำแบบสแตนด์อโลนอีกครั้ง
 5. พิมพ์ gui เพื่อแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก หรือพิมพ์ cmd เพื่อแสดงเมนูโต้ตอบของ DSA
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกการทดสอบวินิจฉัยที่ต้องการเรียกใช้

หากโปรแกรมวินิจฉัยไม่พบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ แต่ปัญหายังคงอยู่ในะระหว่างการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ สาเหตุอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของโปรแกรมวินิจฉัย หากคุณสงสัยว่าเป็นปัญหาจากโปรแกรมวินิจฉัย โปรดดูข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรม

ปัญหาเดียวอาจทำให้มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งข้อความ หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้แก้ไขสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดรายการแรก โดยปกติแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัยในครั้งต่อไป

หากเซิร์ฟเวอร์ค้างในระหว่างการทดสอบ และคุณไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ แล้วลองเรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย DSA Preboot อีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนส่วนประกอบที่ระบบทำการทดสอบขณะเซิร์ฟเวอร์ค้าง