Skip to main content

FQXSFIO0007M : ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IIO บนบัส [arg1] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status เป็น [arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status เป็น [arg3] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IIO บน Bus [arg1] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Fatal Error Status เป็น [arg2] ค่าของรีจิสเตอร์ Global Non-Fatal Error Status เป็น [arg3] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo