Skip to main content

FQXSFMA0026I : DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6][arg7]

DIMM [arg1] พยายามซ่อมแซมแพคเกจโพสต์ (PPR) แก้ไขตนเองในลำดับ [arg2] ลำดับย่อย [arg3] ฝั่ง [arg4] แถว [arg5] บนอุปกรณ์ [arg6] [arg7]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ