Skip to main content

FQXSFPW0001L : ล้างข้อมูล CMOS แล้ว

ล้างข้อมูล CMOS แล้ว

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากผู้ใช้เริ่มต้นการล้างข้อมูล CMOS เหตุการณ์นี้สามารถละเว้นอย่างปลอดภัยได้และไม่ต้องมีการดำเนินการต่อ
  2. หากเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงระบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องแล้ว
  3. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo