Skip to main content

FQXSFSM0003N : หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน

หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึก XCC
  2. ทบทวนนโยบายพลังงานและการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบใน XCC GUI
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo